บทสวดมนต์ ปัจฉิมวาจา พุทธวจน สาธยายธรรม

Share

บทสวดมนต์ ปัจฉิมวาจา พุทธวจน สาธยายธรรม

ปัจฉิมวาจา

หันทะ ทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า

วะยะธัมมา สังขารา

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ

เธอทั้ง หลาย จงถึง พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด

 

บทสวดมนต์ ปัจฉิมวาจา พุทธวจน สาธยายธรรม

 

 

Credit : watnapp.com

 

 

อิติปิโส 108 จบ เสริมสิริมงคลชีวิต พริกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี

 

พระคาถาชินบัญชร สวดเสริมมงคลชีวิต ให้โชคลาภดังปราถนา

 

บทความที่ใกล้เคียง