fbpx

สวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตัวเอง อุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร

สวดมนต์ บทแผ่เมตตา
Share

สวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตัวเอง อุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร

(หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะเวโร โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะนีโฆ โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร

สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌาโหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สัพเพ สัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของๆตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล, มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ จักทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป, จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป

 

 

 

 

อิติปิโส 108 จบ บทสวดมนต์เสริมดวง พลิกชะตา เปลี่ยนโชคร้ายกลายเป็นดี สวดเท่าอายุบวกเพิ่ม 1 จบ

 

บทสวดพาหุง พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง มหากา สวดมนต์ก่อนนอน สร้างพลังบุญ สวดยาว 4 ชั่วโมงเต็ม

 

 

โพสต์ใกล้เคียง

 

Photo : pexels.com