คาถา พุทธบารมี บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน นำทางสว่างให้กับชีวิต

Share

บทสวด พุทธบารมี

พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร ฯ สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโต ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ เอเตนะ

สัจจะวัชเชนะ (โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา) (พุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง มะหานุภาวัง ยาวะ สาสะนัง)

 

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปาระมี สัมปันโน ฯ

ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

ทานะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปาระมี สัมปันโน ฯ

สีละอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

สีละปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

เนกขัมมะ อุปะปาระมีสัมปันโน ฯ

เนกขัมมะ ปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมี สัมปันโน ฯ

ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

ปัญญาปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปาระมี สัมปันโน ฯ

วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

วิริยะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปาระมี สัมปันโน ฯ

ขันติอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

ขันติปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปาระมี สัมปันโน ฯ

สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

สัจจะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน ฯ

อะธิฏฐานะ อุปะปาระมีสัมปันโน ฯ

อะธิฏฐานะ ปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปาระมี สัมปันโน ฯ

เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

เมตตาปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน ฯ

อุเปกขา อุปะปาระมีสัมปันโน ฯ

อุเปกขา ปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปาระมี สัมปันโน ฯ

ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

ทะสะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

นิสสังสะยังโสโขโนภะคะวาสะมะติงสะปาระมีสัมปันโนฯ

สะมะติงสะอุปะปาระมี สัมปันโน ฯ

สะมะติงสะปะระมัตถะ ปาระมีสัมปันโน ฯ

 

( จบบทสวด พุทธบารมี )

 

 

อิติปิโส 108 จบ บทสวดมนต์เสริมดวง พลิกชะตา เปลี่ยนโชคร้ายกลายเป็นดี สวดเท่าอายุบวกเพิ่ม 1 จบ

 

พระคาถาชินบัญชร สวดเสริมมงคลชีวิต ให้โชคลาภดังปราถนา

 

บทความที่ใกล้เคียง