มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ สร้างความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ สร้างความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ
Share

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
จะตุราสีติสะหัสสะ
ธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ
สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา
สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา
วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก
สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา
สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง
วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายุ จะ
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต…

 

สัพพมงคลคาถา

ภะวะตุ  สัพพะ  มังคะลัง  รักขันตุ   สัพพะเทวะตา  สัพพะ   พุทธานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภะวันตุ  เตฯ
ภะวะตุ  สัพพะ  มังคะลัง  รักขันตุ   สัพพะเทวะตา  สัพพะ   ธัมมานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภะวันตุ  เตฯ
ภะวะตุ  สัพพะ  มังคะลัง  รักขันตุ   สัพพะเทวะตา  สัพพะ   สังฆานุภาเวนะ   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เตฯ

 

คำแปล : บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย

ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือ  พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก  ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า  ขอโรค  ภัย อันตราย อุปัทวะ นิมิตร้อย สิ่งไม่เป็นมงคล  ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น  จงฉิบหายมลายสูญไป  ขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุ เจริญทรัพย์ เจริญสิริ เจริญยศ เจริญพลัง เจริญวรรณ เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ

ด้วยเดชานุภาพ  ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู อุปัทวะอันตรายทั้งหลาย  จงพินาศมลายไป  ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี  มีความโชคดี มีความสุข มีพละกำลัง มีสิริ อายุ วรรณะ โภคะ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง  อายุยืนได้ร้อยปี  มีความสำเร็จในชีวิต  ขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวง  จงมีแก่ท่าน  ขอเทพยดาทั้งปวง  จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง  ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน  ในกาลทุกเมื่อ  ขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน  ขอเทพยดา  จงคุ้มครองรักษาท่าน  ตลอดไปเทอญฯ

มงคลจักรวาลน้อย

 

บทสวดมนต์เพิ่มเติม

 

อิติปิโส 108 จบ เสริมสิริมงคลชีวิต พริกดวงxชะตาจากร้ายกลายเป็นดี
บทสวดมนต์แบบสั้น ชัยมงคลคาถา พาหุงมหากา ถวายพรพระ (พระพุทธเจ้า)