บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย ฉบับเจริญจิตฺตภาวนา สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต