ฝึกหัดสวด คาถาโพธิบาท (1) บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง